Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov je táto stránka zaviazaná chrániť informácie o svojich klientoch a návštevníkoch. Záväzok ochrany osobných údajov sa týka všetkých údajov získaných prostredníctvom webstránky Úspešné Erotické Masáže. Naše postupy sú v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a inými národnými zákonmi. Sme si vedomí dôvernej povahy informácií, ktoré získavame, preto prikladáme veľký dôraz na to, aby sme tieto údaje spracovávali bezpečne, transparentne a v súlade s právnymi normami.

Zbieranie a používanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zbierame prostredníctvom našej webstránky, môžu zahŕňať mená, kontaktné informácie, predpoklady o službách a funkciách, ktoré by mohli byť pre užívateľov relevantné, a ďalšie údaje potrebné pre poskytovanie našich služieb. Tieto informácie sú získavané s výslovným súhlasom návštevníkov a sú používané na zlepšenie služieb, komunikáciu s klientmi a pre marketingové účely. Všetky informácie sú spracovávané a uchovávané s najvyššou možnou starostlivosťou o bezpečnosť a dôvernosť.

Spracovanie údajov a ich ochrana

Spracovanie osobných údajov sa riadi striktnými procedúrami, ktoré zabezpečujú ich ochranu. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme predišli neoprávnenému prístupu, zneužitiu, zmenám alebo stratám informácií. Zabezpečujeme, že údaje sú prístupné len oprávneným osobám a že všetky transakcie s osobnými údajmi sú riadne dokumentované a auditovateľné. Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované a skúmané, aby sme sa uistili, že sú v súlade s najnovšími technológiami a právnymi požiadavkami.

Práva subjektov údajov

Osoby, ktorých údaje spracovávame, majú právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, a tiež majú právo obmedziť spracovanie a právo na prenosnosť údajov. Subjekty údajov tiež majú právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, namietať proti ich spracovaniu a využívať ďalšie práva poskytnuté GDPR. Ak majú subjekty údajov akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu na [email protected].

Kontaktné informácie majiteľa webu: Adrian Pánik, Masarykova 2, 040 01 Košice, Slovensko

Napísať komentár